MB 2023-02 Februari 2023

Liefdesbrief van de VADER

Mijn lieve kind ook al ben je moe van vragen om kracht, Ik heb je niet losgelaten.

Je hoeft niet verder te zoeken. Je hebt me al gevonden,

want Ik heb jou gevonden. Ik heb gezien hoe je je hebt ingespannen om het

goed te doen en ik heb de strijd gezien die dat soms met zich meebracht.

Ik heb voor jou gekozen want mijn Vader heeft jou met Zijn creatieve

liefdesgedachten geschapen in de moederschoot. Voordat je bestond kende

Hij al je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan.

Jij bent Zijn zoon of dochter, zoals Hij zich dat heeft voorgesteld en

helpt je om alles wat niet bij je hoort, los te laten en aan Hem uit te

leveren, waardoor steeds meer je ware karakter naar voren komt.

Ik ging voor jou aan het kruis en hing daar naakt tentoongesteld voor

jouw zonde en schaamte. Als je dit offer kunt aanvaarden, als deze

waarheid je hart heeft geraakt, dan ervaar je een nieuwe grenzeloze

vrijheid

Ik zie jou nooit over het hoofd, ook al kan dat soms even zo voelen, als

het je niet lukt om sterk te zijn, als je de financiën niet op orde krijgt,

als je ziekte je de moed ontneemt, of een geliefde overlijdt. Weet: Ik

ben erbij. Je hemelse Vader is erbij.

Ik heb jou als Mijn unieke kind geschapen. Ik neem jou zoals je bent.

Maar vertrouw jij je Schepper? Mijn kracht woont in jou,

Mijn liefde woont in jou en Mijn Geest woont in jou. Mijn lieve kind

“Ik ben vóór je, wie zal er dan nog tegen je zijn “

“Mijn plan met jou staat vast. Ik heb je geluk voor ogen en niet jouw ongeluk.

Het maakt niet uit waar je nu staat. Ik heb alles gekocht en betaald met mijn bloed”

Geef me je hart. Zeg dat je van me houdt.

Wees close met me.

.

Hulp zoeken bij God – Johan ter Maat /Psalm 86

Deze Psalm zou je kunnen samenvatten in één zin: Een gelovig mens in moeiten zoekt hulp bij God. Maar wat voor hulp mogen wij van God verwachten? Deze hele maand en tot begin maart houden we onze gezamenlijke Bijbelstudies met de Ochtendkerk en samen met Ds. Peter den Admirant, met het thema ‘Heer, leer ons bidden’.

In Psalm 86 zien we dat God de ziel van de bidder (David) beweegt door Zijn Heilige Geest. Het geloof in Gods macht en goedheid, maakt de vragen van een christen eerst intenser en scherper. Maar tegelijk opent het ook de deur van het gebed.

Dat is de beweging die Psalm 86 maakt. Dat is de weg die de HEER ons wijst met dit gebed. Naar de God toe: ‘Naar U verlang ik Heer’. Wat mij verder opvalt in deze Psalm, in dit gebed van David, dat hij als pleitgrond de eerdere situaties van Gods trouw refereert. Maar ook heel veel andere emoties en bewegingen vinden hier plaats in dit gebed. In vers 5 zegt David: Want gij, mijn Heer, zijt goed en vergevend, groot in vriendschap voor allen die tot U roepen’. (Naardense Bijbel) David noemt God hier ‘goed’. Het zou trouwens ook nutteloos geweest zijn om een God aan te roepen die niet ‘goed’ is. Onze God is geen onbewogen heerser die ver boven ons zou staan. Nee, Hij is goed. Dat is Gods karakter.

David heeft deze Psalm geschreven geïnspireerd door de Heilige Geest. Wat we dan zien gebeuren in de verzen 8 – 10, dat de aandacht verschuift naar God zelf. Dat is de eerste beweging van Gods Geest die ons helpt de focus te verleggen naar God de Almachtige. Dan ga je beseffen wie God werkelijk is.

Dan bereikt het bidden de gouden kern in vers 11. ‘Leer mij HEER Uw weg, opdat ik in Uw waarheid wandel, verenig mijn hart om Uw naam te vrezen’. Gods Geest geeft ons hier gebedsonderwijs. Hij geeft ons de woorden, dwars door alle emoties en gevoelsbelevingen heen. Het is als het ware een reddingsboei die jou door het diepe water trekt naar de veiligheid. In onze eigen woorden wil dit vers 11 zeggen: Maak mijn hart één met U.

Dat geeft vrede en diepe rust. En dat is mijn wens voor ons allemaal.

.

Verjaardagen

Wij wensen alle gemeenteleden die in februari jarig zijn, alle liefde rust en vrede toe met hun nieuwe levensjaar.

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzichten niet.

Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken”

Spreuken 3:5-6

.

Diaconie in de PGB

De Pinkstergemeente Benidorm wil een diaconale gemeente zijn. Diaconie betekent ‘dienstbaar’ zijn, omzien naar elkaar. Dit gaat dus om maatwerk, waarbij wij geen afhankelijkheid willen creëren, maar mensen zo ondersteunen dat zij weer op eigen benen komen te staan.

De financiële middelen komen uit de bijdragen van de PGB, die als bestemming ‘Diaconie’ gekenmerkt zijn. Alle hulp aanvragen zullen door het OT worden beoordeeld. De uitvoering wordt gedaan door de daar voor aangewezen persoon/diaken.

.

Offergaven

Meerdere broeders en zusters hebben de digitale weg gevonden om hun bijdragen aan de PGB over te maken.

Tot de 25e van deze maand bedroegen de offergaven 443,14 €  en de bankgiften 1707,50 €. Hartelijk dank daar voor!

.

Doopdienst

Begin maart willen wij een doop van Gelovigen organiseren voor hen die gehoorzaam willen zijn aan Gods Woord, “Bekeert u,  laat u dopen en gij zult de Heilige Geest ontvangen” U kunt u opgeven bij één van de oudsten van de PGB

.

Gebed

Op woensdag 1 februari van 14 tot 15 uur hebben de NIGB en de PGB weer gezamenlijk gebed in Het Anker.  U bent van harte welkom!

.

Patricia

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand: zingen in Patricia

.

Verrassingstocht

Er staat weer een verrassingstocht gepland op vrijdag 17 februari 2023. Voor deelname kunt u zich opgeven bij Carla van der Waal. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Sjaak van der Steen of Cor Bakker

.

Zondag-samenkomsten

Elke zondag in ‘Het Anker’, Av. Dr. Severo, Ochoa 10, Benidorm.

De samenkomst begint om 15.00 uur.

Sprekers:

05-02-2023        Johan ter Maat

12-02                Rogier van Let

19-02                Jan Nobel

26-02                Albert den Dekker

.

Bijbelstudies

Elke woensdag is er Bijbelstudie in ‘het Anker’, aanvang om 10.30 uur. Deze maand zijn wij gestart om samen met de NIGB het thema “Heer, leer ons bidden” te behandelen. U bent van harte welkom aan de Av. Dr. Severo Ochoa, 10, Benidorm. Inloop vanaf 10.00 uur.

.

Pinkstergemeente Benidorm             Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm

Website: www.pg-benidorm.nl    

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A

Oudstenteam:                     

Jack & Josy Barkey                             +31/638 566 257   jsbarkey@gmail.com

Albert & Joanne den Dekker            +31/620 544 894   albert.den.dekker@gmail.com

Johan & Wil ter Maat                         +31/651 333 742   johantermaat@icloud.com

Faciliteitenbeheer:                            

Sjaak & Lyda van der Steen            +31/615 145 464   vdsteen45@icloud.com

Pastoraat:                             

Jan & Astrid Nobel                              +31/630 590 596   j.nobel@outlook.com

Penningmeester:

Jan en Linda Thomassetti                  +32/484 978 102   jan40linda20@gmail.com