Wettelijke vorm

De Pinkstergemeente Benidorm is een Kerkgenootschap, opgericht in 2002.
Zij is een Nederlandse gemeenschap, gevestigd en werkzaam te Benidorm, en stelt zich tot doel "De verkondiging van Gods onfeilbaar Woord".
 
De leiding en verantwoordelijkheid is in handen van het Bestuur, bestaande uit tenminste drie leden.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van voorzitter en secretaris kunnen worden verenigd in één persoon.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 
Het Bestuur vergadert "tenminste één keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één bestuurslid dit wenst" en bespreekt hierbij o.a. de jaarrekening.
De jaarrekening wordt door de Penningmeester opgemaakt en wordt gecontroleerd door een Kascommissie, bestaande uit minimaal 2 personen, gekozen uit de aanwezige gemeenteleden.
 
Het Bestuur van de Gemeente organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarin ze verslag uitbrengt over de financiën en de activiteiten van de gemeente in het voorbije jaar.