Over Ons

Bestuursvorm

De Pinkstergemeente Benidorm is een Kerkgenootschap, ondergebracht bij de “Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten” als overkoepelend orgaan. De leiding van de Pinkstergemeente Benidorm is in handen van het Bestuur, bestaande uit het oudstenechtpaar Albert & Joanne den Dekker, het oudstenechtpaar Josy & Jack Barkey, en het oudstenechtpaar Hendrik & Ann Vromant. Hendrik en Ann Vromant wonen in Spanje, de families den Dekker en Barkey zijn veelal in de “overwinteringstijd” in Benidorm. Met de hulp van de vele “vrijwilligers onder de overwinteraars ” is het mogelijk om gedurende het hele jaar door samenkomsten te hebben in gemeente Benidorm.

Wettelijke vorm

De Pinkstergemeente Benidorm is een Kerkgenootschap, opgericht in 2002. Zij is een Nederlandse gemeenschap, gevestigd en werkzaam te Benidorm, en stelt zich tot doel “De verkondiging van Gods onfeilbaar Woord”. De leiding en verantwoordelijkheid is in handen van het Bestuur, bestaande uit tenminste drie leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van voorzitter en secretaris kunnen worden verenigd in één persoon. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het Bestuur vergadert “tenminste één keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of één bestuurslid dit wenst” en bespreekt hierbij o.a. de jaarrekening. De jaarrekening wordt door de Penningmeester opgemaakt en wordt gecontroleerd door een Kascommissie, bestaande uit minimaal 2 personen, gekozen uit de aanwezige gemeenteleden. Het Bestuur van de Gemeente organiseert jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarin ze verslag uitbrengt over de financiën en de activiteiten van de gemeente in het voorbije jaar.

Inkomsten

De inkomsten bestaan voornamelijk uit collectegelden, giften en legaten.
Giften kunnen overgemaakt worden op volgende bankrekening:
Pinkstergemeente Benidorm
IBAN: NL81 INGB 0009 3599 35
BIC: INGBNL2A

ANBI Gemeente

De Gemeente heeft een ANBI status , wat inhoudt , dat uw giften aftrekbaar zijn onder bepaalde voorwaarden voor de Inkomsten belasting. De PG Benidorm valt onder de Groepsbeschikking van de V.P.E, De verenigde Pinkster- en Evangelie Gemeenten Via de link hieronder wordt u doorgeschakeld naar de portal van de VPE , waar de financiele gegevens van de PG Benidorm ingezien kunnen worden.